Stambeni blok u Resniku

NAMENA POVRŠINE:
Stambeni blok u Resniku je blokovski formirana grupacija i ima spratnost P+2+Pk. Blok je sa tri strane okružen ulicama dok se sa četvrte strane nalazi toplana. Sa dve ulice je omogućen prilaz objektima, pešačkim prilazima. Sa dve strane su postavljeni parkinzi ( sa jugozapadne strane i sa jugoistočne strane).
U jugoistočnom delu ove slobodne površine se nalazi teren za basket (na jedan koš). Prilaz je omogućen sa dve strane parkinga koji se tu nalazi. U sam teren je omogućen prilaz iz unutrašnjosti bloka, pored terena se nalaze tribine u obliku zidića za sedenje.
Ovaj prostor je odvojen jednom manjom zelenom površinom od sledećeg prostora za sedenje, kao i platoa za igru dece i povezan je stazama sa drugim prostorima. Na kružnom platou za igru dece nalaze se sprave za različite aktivnosti za decu; kućica, tobogan, klackalice, ljuljaške, vrteške, veštački formirano brdo. Oko prostora namenjenog deci je prostor za odmor. Na njemu se takođe nalaze klupe. Na ovaj protor je moguće doći sa oba parkinga.
U nastavku se nalazi veća zelena površina koja se proteže skoro do samih zgrada.
Svi ovi sadržaji su sa obe strane izolovani manjim ili većim zelenim površinama, a njima je omogućen prilaz od svih ulaza, kao i sa svih potrebnih strana.
Od susedne toplane prostor je odvojen visokim drvećem(Acer platanoides i Aesculus hippocastanum). Duž cele te strane prolazi staza koja omogućava prolaz od parkinga sa jugozapadne do parkinga na severoistočnoj strani. Ta staza je povezana stepenicama i moye koristiti za votnju rolera ili skejta, što predstavlja jedan od vidova rekreacije za najmlađe korisnike bloka. Sa nje su takođe na nekoliko mesta omogućeni prilazi unutrašnjosti kompleksa.
Svim ulazima u zgrade sa ulice je omogućen prilaz. Osim toga u poyadini zgrada je predviđeno da se postavi šipka za trešenje tepiha. Na parkinzima su predviđeni drvoredi.
NIVELACIONO REŠENJE:
Nivelaciono rešenje je urađeno u odnosu na saobraćajnice koje se nalaze oko bloka i na osnovu kota ulaza u objekte. Stepeništima se savlađuju visinske razlike kod ulaska u objekte, kao i u unutrašnjosti bloka . Staze iza zgrada do toplane povezane su stepenicama. Zbog velikih visinskih razlika prilazi platou su rešavani stepeništem. Voda se usmerava podužnim i poprečnim padovima prema rigolama, koje su zatvorenog tipa (sa rešetkama), a na većini mesta predviđa se odvođenje vode ka zelenim površinama.
ZASTORI:
Ovim projektom se predviđaju ekonomični zastori, jednostavni za održavanje i usklađeni sa okolnim prostorom. Prilazne staze su od betona. Platoi unutar kompleksa su od betonskih elemenata, a teren za basket i plato namenjen igri dece su od gumiranog asfalta. Na nekim mestima su beton i betonski elementi u cilju izdvajanja nekih namena ili postizanja vizuelnog efekta. Potporni zid je urađen od betona i betonskih elemenata, složenih na nepravilan način. Stepenište u kompleksu je od betonskih elemenata.

SADRŽAJ

a. TEKSTUALNI DEO
1. Projektni zadatak
2. Tehnički opis rešenja
1. PREDHODNA DOKUMENTACIJA
2. ZADATAK
2.1. NAMENA POVRŠINE
2.2. nivelaCIONO REŠENJE
2.3. ZASTORI
2.4. OPREMA
3. PREDMER RADOVA
3.1. OBRAČUNSKE TABELE
T1 - TABELA OBRAČUNA ZemljanIH masA useka i nasipa
T2 - Tabela OBRAČUNA zidova
T3 - Tabela OBRAČUNA stepeništa
T4 - Tabela OBRAČUNA izgrađenih površina
T5 - TABELA OPREME
T6 - TABELA SADNJE SADNICA
T7 - TABELA OBRAČUNA SADNOG MATERIJALA
4. OPIS RADOVA
4.1. OBELEŽAVANJE STAZA, PLATOA I DEČIJEG IGRALIŠTA
4.2. ISKOP ŠUTA
4.3. GRAĐEVINSKO-ARHITEKTONSKI ELEMENTI
4.4. BETONSKI RADOVI
4.5. ISKOP ZEMLJE ZA TEMELJE ZIDOVA I NJIHOVA IZRADA
4.6. IZRADA ZASTORA I IVIČNJAKA
4.7. PRIPREMA ZEMLJIŠTA ZA SADNJU I SETVU BILJAKA
4.8. OPŠTI USLOVI OZELENJAVANJA
5. PREDMER I PREDRAČUN
I PRIPREMNI RADOVI
II ZEMLJANI RADOVI
III IZRADA GRAĐEVINSKO-ARHITEKTONSKIH ELEMENATA
IV IZGRADNJA ZASTORA ZA STAZE I PLATOE
V UGRADNJA MOBILIJARA I OPREME
VI SADNJA SADNICA
VII FORMIRANJE TRAVNJAKA
VIII ODRŽAVANJE ZELENILA U GARANTNOM ROKU
B. GRAFIČKI DEO
KOMPOZICIONI PLAN
NIVELACIONI PLAN
SITUACIONI PLAN
PLAN ZELENILA - PLAN SADNJE
PRESEK
DETALJI

Tehnička dokumentacija glavnog projekta sadržala je sledece planove:
kompozicioni plan,
nivelacioni plan,
plan sadnje,
3D prikaz
i preseke